Privacybeleid

Stichting Rosa-Run hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Rosa-Run houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Rosa-Run zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Stichting Rosa-Run verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Rosa-Run de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijke) Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Rosa-Run opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Stichting Rosa-Run verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de sponsoring en/of uitnodigingen;
 • Het benaderen van sponsoren voor het volgende evenement;
 • Het uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Rosa-Runde volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijke) Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Rosa-Run opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de daaropvolgende 2 jaar en voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Rosa-Run verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het uitvoering geven aan de deelneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De deelnemersovereenkomst (= digitale of papieren inschrijfformulier).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Rosa-Run de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam contactpersoon;
 • Adres contactpersoon;
 • Woonplaats contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • E-mailadres contactpersoon;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Rosa-Run opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst (= het jaar van deelname) plus de daaropvolgende 2 jaar en voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie. Uitlopersoverzichten bevatten slechts naam en woonplaats en worden, uit historisch perspectief, onbeperkt bewaard.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Rosa-Run verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief op de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Rosa-Runde volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Rosa-Run opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Rosa-Run verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitbetaling van declaraties en onkostenvergoedingen;
 • Werving van vrijwilligers voor het volgende jaar dat het evenement plaats vindt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Rosa-Run de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Rosa-Run opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van verzekeringen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van cloudopslagdiensten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat en aantoonbaar is dat er passende of geschikte waarborgen zijn.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Rosa-Run bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Rosa-Run gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Rosa-Run gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Je kunt je op onze site afmelden voor Google Analytics door hier te klikken: Afmelden voor Google Analytics

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Rosa-Run van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Stichting Rosa-Run
Parijsboulevard 345
6135 LJ Sittard
info@rosa-run.nl